gratis levering in NL & BE

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van www.my-paintings.nl 

 1. Begripsbepaling en reikwijdte 

1.1. In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

 1. a) aanbod: de door Agent aangeboden producten; 
 2. b) agent: FVS e-commerce, gevestigd en kantoorhoudende aan Vd Duijn van Maasdamweg 116 te Rotterdam, met e-mail adressupport@my-paintings.nl en ingeschreven in het handelsregister van  de Kamer van Koophandel onder 72529504 met Btw-identificatienummer NL002293835B68, die  via de website als agent overeenkomsten tot levering van producten van leverancier faciliteert; 
 3. c) bestelling: het door koper bestelde product waartoe een overeenkomst is gesloten; d) bedenktijd: de termijn waarbinnen consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; e) consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een  overeenkomst op afstand aangaat met agent; 
 4. f) dropshipping: koper plaatst via de website een bestelling, waarmee agent een opdracht en  machtiging krijgt om als bemiddelaar, en dus niet voor rekening en risico van agent, een  overeenkomst inzake een of meer producten tussen koper en leverancier te doen ontstaan en  waarbij de betaling onder de overeenkomst via agent wordt verricht en leverancier levert het  product rechtstreeks aan koper; 
 5. g) formulier: het formulier voor herroeping die aanbieder ter beschikking stelt die een consument  kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht, zoals opgenomen in de  bijlage bij de voorwaarden; 
 6. h) herroepingsrecht: de mogelijkheid voor consument om binnen de bedenktijd af te zien van de  overeenkomst; 
 7. i) koper: degene met wie een overeenkomst ten behoeve van leverancier wordt gesloten; j) leverancier: de leverancier van een product; 
 8. k) overeenkomst: een via agent tussen koper en leverancier te sluiten of gesloten overeenkomst tot  koop van producten waarbij voor de totstandkoming uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één  of meer technieken voor communicatie op afstand;  
 9. l) product: een door leverancier via de website middels dropshipping aangeboden goed; m) schriftelijk: alle digitale communicatie middels schrifttekens die opgeslagen kan worden op een  duurzame gegevensdrager en waarvan agent de te gebruiken methodiek kan bepalen; en n) voorwaarden: deze algemene voorwaarden dropshipping van FVS e-commerce handelend als  agent. 

1.2. De voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van agent, elke bestelling en elke overeenkomst,  inclusief aanvullingen of wijzigingen daarvan alsook vervolgovereenkomsten.  

1.3. De toepasselijkheid van eventuele algemene of (inkoop)voorwaarden van koper van agent wordt  uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

1.4. De Voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal en in geval van strijdigheid tussen de  Nederlandstalige en anderstalige versie van de Voorwaarden, is de Nederlandstalige versie van de  Voorwaarden bindend. 

1.5. De artikelen 11.5, 11.6, 12, 13 en 14 van de voorwaarden zijn enkel van toepassing op consumenten.  1.6. Indien één of meerdere bepalingen in de voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn  of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal  de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de  strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benadert. 

 1. Dropshipping 

2.1. De gegevens van leverancier staan vermeld op de website. 

2.2. Indien leverancier niet in Nederland is gevestigd wordt het bestelde product op naam van koper  ingevoerd. Eventuele bijkomende kosten, zoals btw, inklaringskosten en andere heffingen van  overheidswege, komen voor rekening van koper.  

2.3. De in het aanbod vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege alsmede  exclusief verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.  2.4. Betaling van de bestelling wordt door agent afgehandeld waarbij agent namens koper leverancier betaalt.  2.5. Het verschil in vergoeding tussen het door koper voor de bestelling betaalde bedrag en het door agent  aan leverancier betaalde bedrag zijn niet gelijk en heeft te gelden als vergoeding voor de door agent  geleverde diensten.

Algemene voorwaarden van www.my-paintings.nl 

 1. Aanbod 

3.1. Elk aanbod van agent heeft een beperkte geldigheidsduur, namelijk tot het moment dat een product niet  langer bij leverancier voorradig of beschikbaar is (“op is op”) of niet langer via de website te bestellen is.  3.2. Indien een aanbod onder specifieke voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod  vermeld. 

3.3. Elk aanbod is vrijblijvend. Agent is te allen tijde gerechtigd het aanbod te wijzigen.  3.4. Elk aanbod bevat een volledige en zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de producten om een goede  beoordeling door koper mogelijk te maken. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe  weergave van een product. Agent kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen  met de echte kleuren van een product. Indien koper overgaat tot het doen van een bestelling, heeft koper  het product, de afbeelding en de omschrijving daarvan met in achtneming van het voorgaande voldoende  kunnen beoordelen. 

3.5. Alle afbeeldingen en omschrijvingen van een product zijn een indicatie en kunnen bij onjuistheid en/of  afwijkingen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, tenzij het om  zodanig wezenlijke afwijkingen van de essentiële productkenmerken gaat dat feitelijk sprake is van een  ander product dan wat koper beoogde te bestelen. 

3.6. Elk aanbod waarvan koper redelijkerwijs had kunnen verwachten, diende te begrijpen of behoorde te  begrijpen dat dit aanbod een kennelijke verschrijving bevat of een kennelijke vergissing betreft, hoeft  koper niet gestand te doen. Aan een dergelijke verschrijving of vergissing kan koper geen rechten  ontlenen. 

 1. Overeenkomst 

4.1. Onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 4.5 komt een overeenkomst tot stand op het moment van  aanvaarding van het aanbod en het doen van een bestelling door koper en het voldoen aan de daarbij  gestelde voorwaarden. 

4.2. De overeenkomst wordt gesloten in het Nederlands, tenzij agent via de website de voorwaarden en de  verdere communicatie ook in een andere taal aanbiedt. In dat laatste geval kan een overeenkomst ter  keuze van koper ook een die aangeboden taal tot stand komen en kan koper ook met agent  communiceren in die taal.  

4.3. Indien koper het aanbod langs elektronische weg aanvaardt, bevestigt agent langs elektronische weg  onverwijld de ontvangst van de aanvaarding, waarmee de overeenkomst tot stand komt. Zolang de  ontvangst van de aanvaarding niet door agent is bevestigd, kan koper de overeenkomst ontbinden. 

4.4. Agent treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische  overdracht van data en zorgt voor een veilige omgeving. Agent zal passende veiligheidsmaatregelen  treffen indien koper langs elektronische weg kan betalen. 

4.5. Agent kan zich op de hoogte stellen of koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen alsook van al  hetgeen relevant kan zijn voor het verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien agent goede  gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd de aanvaarding of de  bestelling alsnog te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 

4.6. Koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan agent aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of  waarvan koper redelijkerwijs dient te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de  overeenkomst, tijdig aan agent worden verstrekt. Indien dergelijke gegevens niet tijdig aan agent zijn  verstrekt, heeft agent het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de  vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de bij agent gebruikelijke tarieven aan koper in rekening  te brengen. 

4.7. Agent is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat agent is uitgegaan  van door koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid  voor agent bekend was. 

 1. Prijs 

5.1. De prijzen zoals genoemd in het aanbod zijn gebaseerd op de ten tijde van het afsluiten van de  overeenkomst geldende kostenfactoren zoals: de in- en uitvoerrechten, vracht- en lossingskosten,  assurantie en eventuele heffingen en belastingen. Eventuele voor- en nadelige verschillen ten tijde van  aankomst, afscheep of aflevering komen ten gunste respectievelijk ten laste van koper. 

5.2. Prijzen van aanbod zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en  zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is agent niet verplicht het  product volgens de foutieve prijs te leveren. 

Algemene voorwaarden van www.my-paintings.nl 

5.3. Een samengestelde prijsopgave verplicht agent niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of  offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 

 1. Conformiteit en garantie 

6.1. Met in achtneming van hetgeen ter zake in de voorwaarden vermeld staat, voldoen producten aan de  overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of  bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke  bepalingen en voorschriften.  

6.2. Agent wijst er op dat op bepaalde producten een beperkte houdbaarheidsdatum kennen, die dan op het  betreffende product staat vermeld. Koper dient rekening te houden met deze houdbaarheidstermijn  waarbinnen de kwaliteit en veiligheid van het product conform de garantie van leverancier gegarandeerd  kan worden. 

6.3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen vier (4) weken na levering schriftelijk  aan agent te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele  verpakking en in nieuwstaat verkerend. 

6.4. De garantietermijn van agent komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Agent is echter nimmer  verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor enige individuele toepassing  door koper, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de  producten. 

6.5. Bij een beroep op garantie zal agent, naar eigen keuze, zorgen voor vervanging of herstel. In geval van  vervanging, verbindt koper zich de vervangen zaak aan agent te retourneren. 

6.6. De garantie geldt niet indien: 

 1. koper de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten  repareren en/of bewerken; 
 2. de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins  onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van agent en/of op de  verpakking behandeld zijn; 
 3. de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft  gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.  
 4. Levering en uitvoering 

7.1. Agent zal bestellingen van producten afhandelen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. 7.2. Als plaats van levering geldt het adres dat koper aan agent bij de bestelling kenbaar heeft gemaakt. 7.3. Agent zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doorgeven en doen uitvoeren.  7.4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Voor levering van producten afkomstig uit een ander land dan  

Nederland gelden mogelijk langere leveringstermijnen dan via de website opgegeven. Deze termijn is  afhankelijk van de levertijd van leverancier. Aan eventuele genoemde termijnen kan koper geen rechten  ontlenen.  

7.5. Indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt koper hiervan uiterlijk  30 dagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst, bericht.  

7.6. Agent is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan  de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Agent is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk  te factureren. Overschrijding van een termijn geeft koper geen recht op schadevergoeding.  7.7. Op de website vermelde leveringstijden zijn enkel indicatief. 

7.8. Koper heeft bij overschrijding van de vermelde leveringstijd geen recht op ontbinding of  schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

7.9. In geval van ontbinding conform het bepaalde in lid 3 van dit artikel zal agent het bedrag dat koper  betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen. 7.10. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal agent zich inspannen om een  vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze  worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het  herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening  van agent. 

7.11. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij agent tot het moment van  bezorging aan koper of een vooraf aangewezen en aan agent bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij 

Algemene voorwaarden van www.my-paintings.nl 

uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Het aannemen van zaken zonder op- of aanmerkingen op de  vrachtbrief/factuur geldt als bewijs dat de verpakking in goede staat verkeerde ten tijde van de aflevering. 

 1. Betaling 

8.1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door koper vanwege de overeenkomst  verschuldigde bedragen te worden voldaan direct na het plaatsen van de bestelling.  8.2. Koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan agent te  melden. 

8.3. Indien koper niet tijdig zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door agent is gewezen op  de te late betaling en agent koper een redelijke termijn heeft gegund om alsnog aan zijn  betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze termijn, over het nog  verschuldigde bedrag de wettelijke rente, en indien koper geen consument is betreft het hier de  wettelijke handelsrente, verschuldigd en is agent gerechtigd de door of namens agent gemaakte  buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. De incassokosten worden overeenkomstig de  wet en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten berekend.  

 1. Bepalingen inzake website en producten 

9.1. Agent is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website.  Agent is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de  website. 

9.2. Agent staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van door/namens agent  verzonden e-mail, of andere digitale communicatie, noch voor de tijdige ontvangst ervan. 9.3. Alle aanspraken van koper wegens tekortschieten aan de zijde van agent vervallen indien deze niet  gemotiveerd schriftelijk bij agent zijn gemeld binnen een (1) jaar nadat koper bekend was of redelijkerwijs  bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert. 

9.4. Agent wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheden en aanspraken af van kopers en derden die door  onzorgvuldig, onjuist of onnodig gebruik van de producten (lichamelijke) schade hebben opgelopen. De  producten dienen enkel en alleen conform de gebruiksaanwijzing gebruikt te worden.  

9.5. Agent raadt koper aan altijd voor gebruik de gebruiksaanwijzing te lezen en dienovereenkomstig te  handelen. Producten dienen te worden bewaard en gebruikt conform de gebruiksaanwijzing. 9.6. Enig advies dat over het gebruik van producten is algemeen en vrijblijvend van aard. Koper dient zelf en  op eigen verantwoordelijkheid te beoordelen of een product voor hem geschikt is. Bij twijfel over gebruik  van een product dient contact opgenomen te worden met leverancier of de (huis)arts van koper voor een  beoordeling voor het gebruik in een specifieke geval. 

9.7. Bepaalde producten, zoals zeer kleine producten, uiterlijke verzorgingsproducten alsook elektrische  apparaten, dienen buiten bereik van jonge kinderen gehouden te worden.  

9.8. Agent raadt koper te allen tijde, maar zeker in geval van zwangerschap, lactatie, medicijngebruik en bij  twijfel over overgevoeligheid voor één van de ingrediënten, aan om na lezing van de gebruiksaanwijzing  zo nodig een deskundige te raadplegen alvorens producten, zoals uiterlijke verzorgingsproducten, te  gebruiken. 

 1. Overmacht 

10.1. Agent is niet aansprakelijk jegens koper wanneer als gevolg van overmacht verplichtingen op grond van  de overeenkomst niet kan worden nagekomen. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan:  a) overmacht bij leverancier;  

 1. b) overheidsmaatregelen en -beperkingen; 
 2. c) elektriciteitsstoring; 
 3. d) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatie faciliteiten, zoals vanwege  cybercriminaliteit en hacking; 
 4. e) natuurrampen; 
 5. f) oorlog en terroristische aanslagen; 
 6. g) algemene vervoersproblemen en beperkingen;  
 7. h) stakingen bij leverancier of agent; en  
 8. i) overige situaties die buiten invloedssfeer van agent vallen die nakoming van verplichtingen  tijdelijk of blijvend verhinderen.

Algemene voorwaarden van www.my-paintings.nl 

10.2. Gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten.  Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te  ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij of agent. 

10.3. Voor zoveel agent ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit  de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na  te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is agent gerechtigd om het reeds nagekomen  respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen  als ware het een afzonderlijke overeenkomst. 

 1. Privacy 

11.1. De (persoons)gegevens van koper worden opgenomen in een gegevensbestand. Deze gegevens worden  primair gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst. Agent kan op verzoek informatie over haar  producten, zoals nieuwsbrieven en aanbieding, aan koper richten. Koper kan te allen tijde bezwaar maken  tegen het gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden en/of de (verdere) ontvangst  van (bepaalde) marketinginformatie door een verzoek tot beëindiging te richten aan agent.  

11.2. Koper stemt in met het gebruik van elektronische communicatiemiddelen. Koper erkent dat met deze  elektronische gegevensuitwisseling ondanks alle in redelijkheid door agent genomen  veiligheidsmaatregelen elektronische communicatie niet veilig is en onder meer kan worden  onderschept, gemanipuleerd, geïnfecteerd, vertraagd of verkeerd (door)gestuurd, waaronder door  virussen en spam filters. Er kan door agent ook geen absolute zekerheid tegen raadpleging door  onbevoegden gegeven kan worden. 

11.3. Agent treft passende maatregelen om de vertrouwelijkheid en veilige bewaring van (persoons)gegevens  te waarborgen. 

11.4. In het kader van de uitvoering van de overeenkomst kunnen (persoons)gegevens ook worden  doorgegeven naar landen buiten de Europese Unie, bijvoorbeeld naar een leverancier in China omdat de  overeenkomst tussen koper en leverancier anders niet kan worden uitgevoerd en de levering van de  bestelling aan koper niet kan plaatsvinden door leverancier. Agent zal daarbij wel voor contractuele  waarborgen zorgen. 

11.5. Koper die consument is, heeft recht agent schriftelijk te verzoeken inzage te verlenen in de door Agent  verwerkte persoonsgegevens en/of (voor zover van toepassing) deze te verbeteren, aan te vullen, te  verwijderen of af te schermen. Een verzoek om inzage en/of correctie dient gericht te worden aan de  directie van agent. Op eerste verzoek van koper worden de geregistreerde persoonsgegevens verstrekt,  gecorrigeerd of verwijderd.  

11.6. De persoonsgegevens van koper die consument is, worden niet aan derden verstrekt, tenzij agent daar  bij of krachtens toepasselijke wet- en regelgeving toe gehouden is of het voor de uitvoering van de  overeenkomst noodzakelijk is. 

 1. Consumenten 

12.1. Voor consumenten worden de prijzen exclusief btw, belastingen en kosten van verzending getoond.  12.2. Voordat een overeenkomst tot stand komt met een consument, wordt de tekst van de voorwaarden  (langs elektronische weg) aan consument ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat consument deze  op een eenvoudige manier kan opslaan op een andere duurzame gegevensdrager. Indien dit  redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst tot stand komt, worden aangegeven waar en  hoe van de voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat de voorwaarden  op verzoek van consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden  toegezonden. 

12.3. Agent zal ten behoeve van consument de volgende informatie beschikbaar stellen via de website, althans  deze informatie beschikbaar stellen dat deze op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een  duurzame gegevensdrager: 

 1. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop consument een klacht kan indienen; b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop consument van het herroepingsrecht gebruik kan  maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; c. de informatie over garantie en service na aankoop; en 
 2. het formulier. 

12.4. Consument kan zich voor de uitoefening van alle wettelijke rechten die consument tegenover leverancier  heeft, wenden tot agent, mits in overeenstemming met het bepaalde in de voorwaarden.

Algemene voorwaarden van www.my-paintings.nl 

12.5. Een door of vanwege agent of leverancier verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten die  consument op grond van de overeenkomst tegenover agent kunnen doen gelden. 

12.6. Bij toepassing van artikel 7.5 heeft koper die consument is, het recht om de overeenkomst zonder kosten  te ontbinden ten aanzien van de niet of niet binnen redelijke termijn leverbare producten.  12.7. Agent kan bij de in rekening te brengen incassokosten in het voordeel van consument afwijken van artikel  8.3. 

 1. Herroepingsrecht 

13.1. Bij de aankoop van producten heeft koper die consument is, de mogelijkheid de overeenkomst zonder  opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na  ontvangst van het product door consument of een vooraf door consument aangewezen en aan agent  bekendgemaakte vertegenwoordiger. 

13.2. Tijdens de bedenktijd dient consument zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Hij zal  het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen  of hij het product wenst te behouden. Indien hij van het herroepingsrecht gebruik maakt, zal consument  het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en  verpakking aan agent terugzenden overeenkomstig de door agent verstrekte redelijke instructies. 

13.3. Wanneer consument gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht dient hij dit binnen 14 dagen, na  ontvangst van het product, middels het formulier kenbaar te maken aan agent. Nadat consument  kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van het herroepingsrecht dient consument het product  binnen 14 dagen terug te zenden aan agent of leverancier. Daarbij dient consument te bewijzen dat de  geleverde producten tijdig zijn teruggestuurd.  

13.4. Indien consument na afloop van de in artikel 13.2 en 13.3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft  gemaakt gebruik te willen maken van het herroepingsrecht of het product niet aan agent heeft  teruggezonden, is de koop een feit.  

13.5. De volgende producten zijn uitgesloten van het herroepingsrecht:  

 1. a) producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn; 
 2. b) producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; 
 3. c) producten die snel kunnen bederven of verouderen; 
 4. d) producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt en waarop  agent geen invloed heeft; 
 5. e) audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de verzegeling na levering is verbroken f) verzegelde producten die vanwege gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te  worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken; en 
 6. g) producten die zijn vervaardigd op verzoek van consument, conform specificaties van consument. 
 7. Kosten van herroeping  

14.1. Indien een consument gebruik maakt van het herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor  rekening van consument. 

14.2. Indien een consument een bedrag betaald heeft, zal agent dit bedrag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk  binnen 14 dagen na ontvangst van de herroeping, aan consument terugbetalen. Terugbetaling vindt  plaats via dezelfde betaalmethode die voor de aankoop is gebruikt, tenzij consument nadrukkelijk  toestemming geeft voor een andere betaalmethode en agent die methode accepteert. Voorwaarde voor  terugbetaling is wel dat het product reeds door agent of leverancier is ontvangen of sluitend bewijs van  complete terugzending overlegd wordt. 

14.3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door consument, is consument  aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product. 

 1. Klachten en geschillen 

15.1. Indien koper een klacht heeft, dient koper dit schriftelijk bij agent te melden.  15.2. Een klacht schort de verplichtingen van koper of agent niet op, tenzij agent schriftelijk anders bepaald. 15.3. Een klacht over de uitvoering van de overeenkomst dient schriftelijk en gemotiveerd binnen zeven (7)  dagen nadat koper de gebreken heeft geconstateerd te worden ingediend.  

15.4. Een klacht wordt binnen 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst door agent beantwoord.  Indien een klacht een voorzienbaar langere behandeltermijn heeft, wordt klager daarvan binnen 14  dagen over geïnformeerd en een indicatie gegeven van de termijn waarbinnen de klacht wordt  afgehandeld. 

Algemene voorwaarden van www.my-paintings.nl 

15.5. Agent heeft te allen tijde ten minste vier (4) weken om een klacht in onderling overleg op te lossen. Na  deze termijn kwalificeert de klacht als een geschil als bedoeld in artikel 15.8. 

15.6. Indien agent een klacht gegrond verklaard, zal agent naar keuze de geleverde producten kosteloos  vervangen of repareren. Indien een klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, kwalificeert de  klacht als een geschil als bedoeld in artikel 15.8. 

15.7. Indien klager consument is, kan klager zich voor klachten ook wenden tot een geschillencommissie via  het Europees ODR Platform (https://ec.europa.eu/consumers/odr/). 

15.8. Op alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van een de overeenkomst of waarop de voorwaarden  van toepassing zijn, is uitsluitend en ongeacht de woonplaats van koper of een derde, Nederlands recht  van toepassing en is bij uitsluiting de Rotterdamse rechter de bevoegde rechter, tenzij bepalingen van  dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank. 

15.9. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten 

***